Thema

Beleidskader Cultuur 2021-2024

Het proces richting de volgende beleidsperiode is weer gestart. Naar aanleiding van de startnotitie hebben de steuninstellingen een gezamenlijke reactie geschreven.

De gezamenlijke steuninstellingen en De Verhalen van Groningen hebben op 2 november 2018 een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen waarin zij reageren op de Startnotitie Beleidskader Cultuur 2021 – 2024. Hieronder volgt de essentie van die brief.

De Provincie heeft de steuninstellingen opdracht gegeven om in de huidige Cultuurnotaperiode (2017-2020) samenwerking te zoeken en mee te denken over het opzetten van een Gemeenschappelijke Ambitie voor Groningen. De steuninstellingen zijn enthousiast bezig om hieraan invulling te geven en constateren dat de samenwerking goed verloopt. Musea, scholen en culturele instellingen worden veel sneller en efficiënter geholpen en de steuninstellingen kunnen elkaar goed aanvullen. De structurele samenwerking leidt tot een verbeterde ondersteuning van het werkveld en tot een gerichtere samenwerking om toekomstige doelen te behalen, bijvoorbeeld bij het bereikbaar maken van cultuur voor iedereen. Bovendien zijn zij als gezamenlijkheid een betere gesprekspartner voor de Provincie omdat zij een goed beeld hebben van provinciale organisaties en initiatieven en landelijke ontwikkelingen. Door samen op te trekken kan zo worden voorkomen dat er vanuit de Provincie nieuwe initiatieven worden gestart die eigenlijk al belegd zijn bij een steuninstelling.

Binnen de Gemeenschappelijk Ambitie kan een leven lang leren worden vormgegeven waarbij cultuureducatie en activiteiten voor jonge kinderen overgaat in een aanbod van lezingen en cursussen voor volwassenen en een speciaal erfgoed- en kunstprogramma voor ouderen. Op het gebied van digitalisering leidt de samenwerking tot het samen ontsluiten van collecties en immaterieel erfgoed (taal en gebruiken) en het samenbrengen en presenteren van activiteiten, concerten en tentoonstellingen van erfgoed- en kunstinstellingen. Op het gebied van deskundigheidsbevordering voor de achterbannen worden cursussen en trainingen op elkaar afgestemd. Ook is afstemming gezocht met de gemeenten zoals in de opdrachtbevestiging werd afgesproken. Gemeenten hebben veelal een grote behoefte aan concrete ondersteuning op cultuurbeleid maar weten de steuninstellingen daarvoor te weinig te vinden. Graag bieden de steuninstellingen hun expertise aan om de Provincie te helpen bij de afstemming met de gemeenten. Een verbetering van het gemeentelijke cultuurbeleid draagt bij aan een versterking van de lokale én de provinciale culturele infrastructuur.
Graag denken de samenwerkende steuninstellingen met de Provincie mee over de uitgangspunten en uitwerking van het provinciale cultuurbeleid.

U vindt de gehele reactie hier.

Deelnemers

Ontwikkeld door Convident Groningen
© Ga voor Groningen 2023